page-banner-1

ผลิตภัณฑ์

  • Calcined mica powder

    ผงไมกาเผา

    ไมกาส่วนใหญ่จะตกผลึกเป็นระบบผลึกเชิงเดี่ยวซึ่งเป็นเกล็ดบาง ๆ ที่เป็นเกล็ดเหลี่ยมเทียมและบางครั้งก็เป็นคอลัมน์เทียมความแข็ง 2 ~ 3, ความถ่วงจำเพาะ 2.70 ~ 3.20, ความหนาแน่นหลวม 0.3-0.5 ดัชนีการหักเหของผงไมกาเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้น ปริมาณเหล็กซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นจากปกติต่ำถึงปานกลางปกติและสามารถติดตั้งสายล่อฟ้าได้